TÜZÜK

GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI DERNEĞİ (GİŞKAD) TÜZÜĞÜ

2024

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1- DERNEĞİN ADI

Girişimci İş Kadınları Derneği “GİŞKAD” dir. Derneğin merkezi Mersin’dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI, BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI VE İÇİNDE BULUNACAKLARI PLATFORMLAR, FEDERASYONLAR

a)Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık seviyesini yükseltmeyi hedefleyecek, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, demokratik ve laik hukuk devleti ilkeleri ışığında girişimci ruha sahip iş kadınlarının sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapmak.

b)Bu anlamda gayret gösteren girişimci kadınların karşılaştıkları ve karşılaşacakları sorunların çözümü ile ilgili katkı çalışmaları yapmak.

c)Girişimci olmak isteyen kadınlara gerekli olan bilgi tecrübe eğitim desteğini sağlayacak çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

  1. d) Ülke çapında kadın girişimcilerin açılımının hızlandırılması ve bu sürecin devamlılığının sağlanması amacı doğrultusunda; uluslararası arenada benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlar ile ortaklaşa gerçekleştirilecek projelerde ve oluşturulacak platformlarda yer almak, bu kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, misyonu ve vizyonu doğrultusunda ortaklaşa çalışmalarda ve aktivitelerde bulunmak, platformlar oluşturmak.
  2. e) Derneğin amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü faaliyet ile çalışma konusu GİŞKAD’ın faaliyet alanı içerisindedir.
  3. f) Federasyon Üyeliği; Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir. Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur.

Delege üyeler, Yönetim Kurulu’nun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından federasyon tüzüğü doğrultusunda seçilir.

Delege üyeler, derneğin üyesi bulunduğu federasyonlar kapsamındaki kurullarda ve federasyonlar nezdinde düzenlenecek her türlü faaliyette GİŞKAD’ı temsil etmeye yetkilidir.

Dernek, üyesi olduğu federasyona yapılacak her türlü ödemeyi yıllık gelirinden karşılar. Ancak Federasyona GİŞKAD adına temsilen delege olarak gönderilen üyeler, federasyona ödemeleri gereken delege aidatlarını kendileri karşılar.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ;

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve gelişmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt dışında bağış-vasiyet kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

a)Girişimci kadınlara, idari, mali ve hukuki konular, bilişim teknolojisi, elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi vermek, belirtilen konularda üyelerinden gelen talepleri diğer üyeleri veya uzmanları aracılığıyla yanıtlamak ve yaratıcı fikirleri olan kadın girişimcilere, faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak;

b)Toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek, kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak, iş dünyasının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak, kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlayacak eğitimler için projeler oluşturmak;

c)Girişimci kadınların ülke ekonomisine katkıları yönünde ulusal ve uluslararası ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak; Kadın girişimcilerin uluslararası platformda tanıtılması ve ilişkilerin güçlendirilmesi amacı ile önemli kurum, kuruluş ve otoritelerle sürekli temas halinde bulunmak,

d)Girişimcilik bilincinin ülke çapında oluşturulması, konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde fon kaynağı sağlayacak projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak,

e)Ülke çapında kadın girişimcilerin açılımının hızlandırılması ve bu sürecin devamlılığının sağlanması amacı doğrultusunda; uluslararası arenada benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlar ile ortaklaşa gerçekleştirilecek projelerde ve oluşturulacak platformlarda yer almak, bu kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, misyonu ve vizyonu doğrultusunda ortaklaşa çalışmalarda ve aktivitelerde bulunmak,

f)Amaç ve faaliyetleri dahilinde tüm basın ve yayın organlarından ve medyadan, yayın vasıtalarından faydalanmak; video, kaset, belgesel film ve CD Rom hazırlamak, web sitesi gibi her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform, radyo ve televizyon kurmak, arşiv oluşturmak; Dernek adına dergi, gazete, kitap, broşür ve süreli yayın çıkartmak, faaliyetlerin geniş bir kamuoyu tarafından bilinmesi ve faydalanılması için yurtiçi ve yurtdışı tanıtım çalışmaları yapmak;

g)Uluslararası otoritelerin hazırlayacağı raporlara içerik sağlamak, bu amaç doğrultusunda görüşmelere katılmak veya toplantılar organize etmek,

h)Derneğin amacı doğrultusunda uluslararası bir kadın girişimci ağı oluşturulması hedefine yönelik çalışmalarda bulunmak,

i)Yurtiçi ve yurtdışı bağış ve vasiyet kabul etmek;

Kamuya yararlı derneklere bağışta bulunmak. Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazlar satın almak her türlü ayni hakka sahip olmak. Gerektiğinde sahip olunan bu değerlerin kullanım hakkını almak veya işletmek, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak ve ipotek vermek, lokal veya diğer olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak.

j)Girişimci kadınlara, idari, mali ve hukuki konular, bilişim teknolojisi, elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi vermek, belirtilen konularda üyelerinden gelen talepleri diğer üyeleri veya uzmanları aracılığıyla yanıtlamak ve yaratıcı fikirleri olan kadın girişimcilere, faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak;

k)Üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırıcı her türlü faaliyette bulunmak;

l)Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, konferanslar, paneller, sosyal etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, jüriler oluşturmak, ödüller vermek;

m)Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve üye olmak, ve üyelikten ayrılmak;

n)Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

o)Genel Kurul’un kararı yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi koşulları ile yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube açmak.

MADDE 3 – ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

1-Derneğin amaçlarını ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmayı kabul eden fiil ehliyetine sahip ve tüzükte yer alan üyelik şartlarına haiz gerçek kişiler ve tüzel kişiler, en az 1 yıl fili olarak kendi işini kurup yürütüyor olanlar ve iş yerlerinde en az 2 resmi kayıtlı çalışan istihdam edenler veya şirket  üst düzey yönetiminde  görevli olan kamuda çalışan yönetici konumunda eğitici öğretici konumda olan başarılı kadınlar;

a)Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkum olmamaları,

b)İki asli üye tarafından takdim edilmeleri, şartıyla derneğe üye olabilmek için başvurabilirler.

2-Takdim edilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur. Başvurusu kabul edilen aday bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

3-TC vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları ve MERSİN adreslerinin olması gereklidir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.

4- Dernek Şubesini açtığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyelik kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30 gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilir.

MADDE 4- DERNEK ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğe üye olacak kişiler için Asil Üyelik, Aday Üyelik ve Onursal Üyelik olmak üzere üç tür üyelik vardır.

A)ASİL ÜYELİK

Üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmiş, üyeliğe genel kabul şartlarını taşıyan, sahibi veya ortağı oldukları ticari işletmelerde veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak bilfiil çalışmaları ve en az bir yıl süre ile bu suretle faaliyet göstermiş olmaları ve iş yerlerinde en az 2 resmi kayıtlı çalışan istihdam etmeleri zorunludur. Asıl üyeler,  üyelik haklarından yararlanan, bu tüzüğe göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul eden, Dernek İç Yönetmeliğine uymakla yükümlü olan, Yönetim Kurulu tarafından asil üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir.

Asil Üye, seçme ve seçilme hakkına sahiptir, tüm hak ve yetkilere sahip olarak derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir.

Asil üyelik herhangi bir süre ile sınırlı olmayıp, üyenin Dernek’ten kendi isteği ile ayrılmaması veya üyeliğine Tüzükte öngörülen koşullara uygun şekilde son verilmemesi halinde süresiz olarak devam eder.

Dernek üyeliğinden kendi isteği ile istifa eden asil üyeler, yeniden üyelik başvurusunda bulunduklarında aday üyelik süreci olmaksızın doğrudan asil üyeliğe kabul edilebilirler.

B)ADAY ÜYELİK

Dernek asli üye sıfatını kazanmak için, dernek üyelik şartlarını üyelik başvurusundan itibaren bir yıl içerisinde yerine getirmeyi taahhüt eden ve bir yıl içerisinde dernek tarafından yapılan istişare toplantılarının en az 2/3 üne katılan kişiler, Yönetim Kurulu Kararı ile Dernek aday üyeliği sıfatına sahip olurlar.

Dernek aday üyeleri, aday üyeliğe başvuru anında Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık aidatın tamamını ödemekle mükelleftirler. Aday üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir, fakat oy kullanamazlar. Genel Kurul toplantı yeter sayısının oluşup, oluşmadığının tayininde toplantıya katılan aday üyeler dikkate alınmaz.

Dernek aday üyeleri, Yönetim Kurulu, İstişare Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’na seçilemez.

Dernek asil üyeliği için gerekli görülen şartları, üyelik başvurusundan itibaren en çok bir yıl içerisinde yerine getirdiği tespit olunan aday üyelerin üyeliği, aday üyenin talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda asil üyeliğe çevrilir. Aday üye, asli üye sıfatını kazanmasını takiben, asli üyelerin sahip olduğu tüm haklardan yararlanır ve tabi oldukları yükümlülükleri yerine getirir.

Öngörülen süre sonunda söz konusu şartları yerine getirmediği tespit olunan aday üyelerin üyeliğinin aday üyelik olarak devam etmesi ya da sona erdirilmesi konusunda Yönetim Kurulu karar verir. Aday üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin karar tebliğ yolu ile bildirilir. Söz konusu karara karşı kararın tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı itirazda bulunulabilir.

C)ONURSAL ÜYELİK

Meslek veya çalışma alanı ayırımı yapılmaksızın, iş dünyasına, derneğe ve misyonuna, ülkemizde veya uluslararası arenada kadın hareketine ulusal veya uluslararası ölçekte bir beceri ve etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş kurum ve kişiler Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilirler.

Onursal üyeler, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişi ve kurumlardır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler ve aidat ödemezler. Genel Kurul toplantı yeter sayısının oluşup, oluşmadığının tayininde toplantıya katılan onursal üyeler dikkate alınmaz.

Önceden onursal üyeliğe kabul edilmiş olan mevcut onursal üyeler hariç olmak üzere, onursal üye sayısı dernek asil üye sayısının toplamının %20 sinden fazla olamaz.

Yönetim Kurulu onursal üyeliğin sone ermesine her zaman karar verebilir.

MADDE 5- ÜYELİK İŞLEMLERİ

1)DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA

Üyeler diledikleri zaman Dernek’ten ayrılabilirler. Dernekten ayrılmayı arzu eden üyenin bu isteğini yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirmesi ve iş bu bildirim tarihi itibarıyla birikmiş borçlarını ödemesi kaydıyla, yönetim kurulunun bu konuda vereceği karar ile üyeliğine son verilir.

2)DERNEK ÜYELİĞİNİN ASKIYA ALINMASI

Asil üyelik şartlarını kaybeden üyelerin şartlarını yeniden oluşturulabilmesi için en fazla 1 (bir) yıl askı süresi tanınır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görev alanların ve Tüzüğün 3. maddesinde öngörülen özel şartları, işbu maddede sınırlı olarak sayılan, hayati tehlike arz eden hastalık, aciz vesikası ya da iflas/erteleme kararı ile ispatlanan ağır ekonomik darboğaz olağanüstü sebepleriyle geçici olarak kaybedenlerin Dernek üyelikleri, kendi isteklerini Yönetim Kurulu onayına sunulmasıyla veya Yönetim Kurulu’nun kendi inisiyatifiyle vereceği kararı ile askıya alınır. Üyenin bu geçici engelli halinin ortadan kalkması durumunda, üyenin talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından üyelik hakkının devamına karar verilebilir. Üyeliği askıya alınan kişi aidat ödemez, Genel Kurul toplantılarına katılabilir, fakat oy kullanamazlar. Genel Kurul toplantı yeter sayısının oluşup, oluşmadığının tayininde toplantıya katılan üyeliği askıya alınan kişiler dikkate alınmaz.

3)DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA

Aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde Dernek üyeliği sona erer:

  1. a) Kanunda ve Tüzükte aranan şartların yitirilmesi,
  2. b) Yazılı bildirime rağmen, ilgili dönem içinde üyelik aidatının ödenmemesi;
  3. c) Herhangi bir haklı neden göstermeksizin üst üste üç Olağan Genel Kurul toplantısına katılınmaması,
  4. d) Yönetim Kurulu kararı ile üyenin ihracına karar verilmesi,

e)Dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunulması.

  1. f) Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları, ödenmediği taktirde dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinirler ve dernek malvarlığından bir hak iddia edemezler.

MADDE 6- DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

4-Disiplin Kurulu,

5-İstişare Kurulu’dur.

6- Danışma Kurulu,

7- Federasyon Delegeleri’dir.

MADDE 7- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

GENEL KURUL;

Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerinde otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günün, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI;

Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu Kararı ile Dernek merkezi haricindeki bir yerde yapılır.

Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir; ikinci toplantıda, katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz.

Genel Kurul kararları katılanların çoğunluğu ile alınır.

Tüzük değişikliği için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin 2/3’ünün Genel Kurul toplantısında hazır bulunması zorunlu olup; tüzük değişikliğine ilişkin karar ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir; ikinci toplantıda, katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıda kararlar katılanların 2/3 oy çokluğu ile alınır.

TOPLANTI USULÜ;

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz, ancak bu kişiler ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Üye olmayan kişiler toplantıda izleyici olarak da bulunamazlar.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 8- GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR;

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 9- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1)Dernek organlarının seçilmesi,

2)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3)Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5)Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebepler onların görevden alınması,

6)Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.

7)Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8)Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmenlikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9)Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10)Derneğin ulusal ya da uluslararası federasyon, birlik, konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11)Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususun da yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13)Derneğin vakıf kurması,

14)Derneğin feshi edilmesi,

15)Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16)Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17)Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 10- GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ YOLLARI

Dernek üyeleri, Derneğin hükmi şahsiyeti ile üyenin kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınacak kararların oylamasına iştirak edemezler.

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye ilgili kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye başvurarak Genel Kurul kararının iptalini talep edebilir.

Derneğin diğer organlarının kararlarına karşı, Dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Kanuna göre Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı haller saklıdır.

MADDE 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Yönetim kurulu yedi asli ve yedi yedek üye olarak genel kurulca asil üyeler arasından üç yıl süre için seçilir. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu asli üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman üyeyi seçer, üyeler arasındaki görev paylaşımını belirler. Yönetim Kurulu Başkanı üç yıl için seçilir. Bu süre sonunda en fazla bir dönem daha aday olup, seçilebilir.

Yönetim kurulu, en az ayda bir defa olmak üzere, ayrıca tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Derneğin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından yapılır. Bu görev Başkan’ın yokluğunda başkan yardımcısı tarafından yerine getirilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1)Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2)Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3)Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4)Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,

5)Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6)Şube açılmasına karar verilmişse şubelerin ve ayrıca oluşturulan komite, kurul, konsey, uzmanlık grupları ve diğer organların işleyişi başta olmak üzere gerekli gördüğü konularda dernek etkinliklerini düzenlemek; dernek ve çalışmaları hakkında yazılı ve görsel basında açıklama yapacak olan kişileri ve bu açıklamaların çerçevesini belirlemek için iç yönetmelikler hazırlamak.

7)Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

8)Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

9)Derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak ve derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernekte komiteler ve çalışma gruplarını teşekkül ettirmek; kurulmuş olan komite ve çalışma grupları tarafından verilen kararları denetlemek, derneğin diğer organları ile birlikte çalışmalar yapmak,

10)Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

11)Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

12)Bütçenin uygulanmasını sağlamak, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak; tahmini bütçede görülen lüzum üzerine değişiklik yapmak,

13)Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususunda karar vermek,

14)Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferanslar tertiplemek, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı, sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesisleri kurmak, lokal açmak, işletmek hususunda kararlar almak ve bu hususlarda gerekli iş ve işlemleri yaparak izin almak veya bunların ikmali için görevliler atamak,

15)Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 12- DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu, üç asli ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asli üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çoğunluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Dernek muamelat, muhabere ve hesaplarını en az iki Denetim Kurulu üyesi bir arada tetkik eder. Her bir üyenin tek tek inceleme yapma yetkisi ayrıca mevcuttur. Tek başına inceleme yapan üye durumu diğer üyelere yazıyla bildirir.

Denetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından 15 gün önce yapacağı genel denetim neticesinde hazırlanan raporu, Genel Kurul toplantısına sunar. Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeye ilişkin görüşünü Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu yaptığı her türlü kontrol ve teftişin neticesini bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirir. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

MADDE 13-DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından en az 1 yılını doldurmuş asli üyeler arasından seçilir. Kurulun ilk toplantısında asil üyeler aralarından bir başkan ve sekreter seçerler. Kurul gerektikçe Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Salt çoğunlukla toplanarak Yönetim Kurulunca kendisine gerekçe belirtilerek gönderilen disiplin soruşturması dosyalarını ve konuları inceler, durumu yönetim kuruluna bildirir.

YAPTIRIMLAR;

a)İhtar: Üyenin tüzük kurallarına ve ilkelere uygun davranması gerektiğinin bildirilmesidir.

b)Kınama: Üyenin tüzük kuralları ile ilkelere karşı kusurlu davrandığının bildirilmesidir.

  1. c) Geçici çıkarma: Üyenin ağır kusurlu davranması nedeniyle 1 aydan az 6 aydan çok olmamak üzere dernek üyeliğinden uzaklaştırılmasıdır.

d)Sürekli çıkarma: Üyenin tüzük kuralları ile ve dernek ilkeleri ile bağdaşmayan biçimde ağır kusurlu davranması ve bu tutumunu sürdürmesi nedeniyle dernek üyeliğinden çıkarılması.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMASI;

Disiplin soruşturması Yönetim Kurulu kararı ile başlatılır. Yönetim Kurulu tarafından, isnat olunan hususun üyeye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi ve en az 10 günlük süre tanınarak üyenin yazılı savunmasının istenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeye verilen savunma süresinin geçmesinden sonra resen ve herhalde ihbar, şikayet tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde disiplin soruşturması açarak üyenin disiplin kuruluna sevk edilip edilmeyeceği hususunda karar verir. Aksi takdirde disiplin soruşturması açılmamış sayılır.

Üye hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği tarihten itibaren 3 gün içinde disiplin soruşturması hazırlık dosyası disiplin kuruluna gönderilir.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE DİSİPLİN KURULU KARARI;

Disiplin kurulu disiplin soruşturması yapılması görevini kendi üyelerinden birine verebilir ya da kendisi yürütebilir. Disiplin Kurulu ya da görevlendirilen disiplin kurulu üyesi, dernek üyesini dinleyebilir, delilleri toplar, 10 gün içinde verilmek koşulu ile yazılı savunma isteyebilir. Soruşturma toplantıları tutanakla tespit edilir.

Disiplin Kurulu görevlendirmiş ise, görevli üyenin hazırlayacağı raporu ve disiplin soruşturması dosyasını görüşür, inceleme ve değerlendirme dosya üzerinden ve gizli olarak yapılır. Disiplin Kurulu dosyanın gönderildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Yönetim Kurulu tarafından karar verilmek üzere üye hakkında “uyarma, kınama, geçici çıkarma, sürekli çıkarma ya da herhangi bir yaptırım uygulanmaması” kararlarından birini önerir ve 3 gün içerisinde yönetim kuruluna bildirir.

Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu gerekçeli rapor ve önerisini dikkate alarak üye hakkında karar verir ve uygular.

Geçici çıkarma cezası verilen üyeler bu süre içerisinde Asli üyelerin haklarından yararlanamazlar.

Yönetim Kurulu’nun sürekli çıkarma kararına karşı Genel Kurulda itiraz edilebilir.

MADDE 14- İSTİŞARE KURULU

İstişare Kurulu yönetim kurulunda görev almayan GİŞKAD eski başkanları ile ilk iki dönem için seçilmiş eski başkan yardımcılarından oluşur. İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ İLK TOPLANTILARINDA ÜYELERİ ARASINDAN BİR BAŞKAN SEÇER.

İstişare Kurulu, Dernek faaliyet konusu ve amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan ve belirli bir bilgi ve tecrübe gerektiren konularda, sözlü ya da yazılı görüş sunar, Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesini temin etmek üzere gerekli olan fikri desteği sağlar. İstişare Kurulu bir yüksek istişare kurulu niteliği taşır.

MADDE 15-DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, Dernek Başkanı ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenen dernek üyelerinden ve ülkenin önemli kurumlarına yön veren üst düzey yöneticilerden veya fikir önderlerinden oluşur. Danışma Kurulu, gündemi ve güncelin takip edilebilmesi ile dernek vizyonunun katmanlandırılması adına görüş ve fikirlerini sunar; projelerin üretilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar düzenler.

Danışma Kurulu’nu belirlemek ve toplantıya çağırmak Yönetim Kurulu’nun görevleri arasındadır. Danışma Kurulu, en az ikisi dernek üyesi olup diğerleri dernek dışından seçilecek kişilerden oluşacaktır. Dışarıdan seçilecek kişi sayısı dernek üyesi, Danışma Kurulu üye sayısının iki katından fazla olamaz.  Yılda en az iki kez Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği tarihte Danışma Kurulu toplantısı düzenlenir. Dernek üyesi olmayan Danışma Kurulu üyeleri aidat ödemez, istedikleri takdirde bağışta bulunabilirler. Her yeni seçilen Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu üyelerinin listesini gözden geçirmek suretiyle toplantı davetini yapabilir.

MADDE 16- KOMİTELER VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Yönetim Kurulu derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak, derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernek’te komiteleri ve çalışma gruplarını teşekkül ettirebilir. Oluşturulan bu ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilir.

Yönetim Kurulu’nun oluşturabileceği tüm bu komite ve uzmanlık gruplarına Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez. Kurulan organların görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak iç tüzükler ile belirlenir.

MADDE 17- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1)Üye aidat: Asil Üyelerden 20.000,00 -TL giriş ödentisi, aday ve asil üyelerden 7.000,00.-TL yıllık aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir,

2)Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin 1/3’ü dört ayda bir genel merkeze gönderilir,

3)Gerçek ve tüzel kişilerin isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4)Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7)Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8)İlgili mevzuata göre alınacak müsaade ile kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilen gelirler,

9)Basılı yayın, CD-ROM, radyo ve TV programları ile internet hizmetlerinden sağlayacağı gelirler,

10)Ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

11)Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler,

12)Ulusal ve uluslararası kurumlara sunulan projelerden sağlanacak gelirler.

Derneğin yıl içinde elde ettiği gelirlerin en az üçte ikisi derneğin amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel ve ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak kamuya yararlı faaliyetlere harcanır.

MADDE 18- DERNEK GİRİŞ ÜCRETİ VE ÜYELİK AİDATI

Dernek asli üyeleri, üyeliğe kabul edilmelerini takip eden yedi gün içerisinde Dernek Genel Kurulu tarafından tespit olunacak Dernek giriş ücretini, ödemekle yükümlüdürler. Dernek giriş ödentisi, bir kez ödenir.

Asil üyeler, Dernek giriş ödentisinin yanı sıra, asli üyelikleri devam ettiği sürece, her yıl Genel Kurul tarafından tespit olunacak Dernek Üyelik aidatını, ödemekle yükümlüdürler.  Dernek üyelik aidatını cari yılın ilk altı ayında ödemekle yükümlüdürler.

Dernek onursal üyeleri, asli üyelere uygulanan Dernek giriş ödentisi ve üyelik aidatını ödemeye zorlanamazlar. Aday üyeler, Dernek asli üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidatın tamamı tutarında aday üyelik aidatı öderler. Aday üyeler Dernek giriş ödentisi ödemezler.

MADDE 19- DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİNDE USUL VE DERNEK DEFTERLERİ

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişi yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Hukukun ve derneklerle ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve şekilde gerekli defterler tutulur.

MADDE 20- GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Gelir ve gider belgeleri; dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği Ek-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği Ek-13’de örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği Ek-14’de örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği Ek-15’de örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

 

ALINDI BELGELERİ;

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği Ek-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ;

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişiler, yetki süresi de belirtmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 21- BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 22- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’de sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİNE;

1)Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2)Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ;

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği Ek-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ;

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği Ek-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM;

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği Ek-23’de gösterilen) “ Proje Bildirimi ” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezini bulunduğu yerin valiliğine verilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ;

Derneğin Yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmenliği Ek-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” ; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği Ek-25’te belirtilen) “ dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirim ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 23- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 24- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını geliştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılmaz.

MADDE 25- DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

MADDE 26- ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

MADDE 27- ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

MADDE 28- GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

Şubelerin olağan genel kurulu, üç (3) yılda bir Genel merkezin olağan genel kurulundan iki 2 ay önce, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her on (10) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan az ise bu üyeler içinde bir (1) olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 29- TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adres, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek gene kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

MADDE 30- TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 31- DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ;

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye Halinde (GİŞKAD) Girişimci İş Kadınları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiye işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 32- TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

MADDE 33- TEBLİGAT      

Dernek üyelerinin Dernek’e bildirmiş oldukları son adresleri, E-Posta adresleri ve telefonları yeni değişiklikleri yazılı olarak bildirene kadar geçerli iletişim araçları sayılacaktır. Aksi takdirde, üyenin Dernek’çe bilinen son adresine yapılan tebligat kendisine yapılmış ve geçerli olacaktır.

MADDE 34-

Derneğin Kurucu Başkanı, Onursal Başkanıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MÜRVET BEYDAĞI

GÖKÇEN ÇAKIR

MEHPARE AVAR

YEŞİM KIŞ AKÇER

HATİCE SURAY

FİLİZ EVŞEN ÇAYAN

DİDEM AVCI

Bu Tüzük 34 (Otuz Dört) Maddeden İbarettir.